• Start
 • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

 • De door BLUECIE BVBA gemaakte offertes zijn slechts geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de offerte. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • BLUECIE BVBA is slechts gebonden door een offerte na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant en op voorwaarde dat deze aanvaarding gebeurt binnen de geldigheidsduur van de offerte.

GETEKENDE OFFERTE

 • Om betwistingen te vermijden, starten de werkzaamheden pas zodra BLUECIE BVBA de door de opdrachtgever getekende offerte, per e-mail of brief heeft ontvangen.

EIGENDOMSBEPALING

 • De klant blijft ten allen tijde eigenaar van het door hem/haar aangeleverde materiaal (zoals teksten, foto’s, logo’s,…). Bij beëindiging van de samenwerking dient dit, na schriftelijk verzoek hiertoe van de klant, terug aan de klant bezorgd te worden.

OVERDRACHT VAN INTELLECTUELE RECHTEN

 • BLUECIE BVBA behoudt het eigendom van alle opgeleverde werk (code, website, diensten,...) tot de factuur volledig door de klant is betaald.

WEDERZIJDSE VERTROUWELIJKHEID

 • BLUECIE BVBA verplicht zich tot geheimhouding van de klant tegenover derden, van de informatie waarvan tijdens de opdracht kennis wordt genomen. De klant zal zonder toestemming van BLUECIE BVBA aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van BLUECIE BVBA.

TERMIJNEN

 • Alle door BLUECIE BVBA meegedeelde leverings- en uitvoeringstermijnen hebben slechts een indicatieve waarde en zijn geenszins bindend voor BLUECIE BVBA, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Indien er een deadline bestaat, zal BLUECIE BVBA trachten het werk voor die datum op te leveren, mits deze datum tijdig gecommuniceerd werd. Onder tijdig wordt verstaan: vóór de aanvraag tot offerte, zodat hiermee rekening kan gehouden worden tijdens de opmaak van de offerte en met voldoende tijd tussen de aanvaarding van de offerte en de deadline zodat het werk op een normale manier uitgevoerd kan worden.
 • Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, kan een vertraging in de levering en/of uitvoering nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot het weigeren van een gevraagde dienst, noch tot enige boete of schadevergoeding ten laste van BLUECIE BVBA, noch tot enig uitstel van betaling door de klant.

MEERWERK

 • Indien met de klant een vaste prijs is overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de aanvaarde offerte of gesloten overeenkomst genoemde, door BLUECIE BVBA te leveren diensten. Aanvullingen en/of wijzigingen die in de loop van een project gevraagd worden, kunnen een verlenging van de leverings- en uitvoeringstermijn tot gevolg hebben.

PRIJS

 • Alle prijzen in de offertes van BLUECIE BVBA zijn – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – gedurende één (1) maand bindend. Daarna hebben ze slechts een indicatieve waarde.

AANSPRAKELIJKHEID

 • BLUECIE BVBA kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade van de klant, zoals – doch zonder dat deze opsomming beperkend is – commerciële of financiële verliezen, verlies van reputatie, verlies winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.

BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Alle overeenkomsten tussen BLUECIE BVBA en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt.